ว่าที่ ร.ต.ณัฐภูมิ จับคล้าย

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวจารุณี กลับสีทอง

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวสุรีพร ภมรพล

ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวนฤมล อบบุญ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ