การแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

การจะเลือกเรียนต่อ มักเกิดขึ้นจากความฝันในการมองอนาคตข้างหน้าว่า อยากเห็นตัวเองทำอาชีพอะไร จึงเกิดการวางแผนเส้นทางให้เดินไปสู่อาชีพเป้าหมายได้สำเร็จ แต่การเลือกเรียนต่อนั้นไม่จบแค่เพียง ตอบตัวเองได้ว่าอยากทำอาชีพอะไร แล้วไปสรรหาสาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพนั้น ๆ ก็จบ! ก่อนจะเลือกสาขาวิชาที่สอดคล้องได้ ต้องศึกษาให้ดีว่า การทำงานในแต่ละอาชีพเป็นอย่างไร หาข้อมูลให้ลึก มองให้เห็นถึงการทำงานจริง ๆ เข้าใจข้อดี - ข้อเสียของอาชีพที่สนใจอย่างถ่องแท้ นั้นคือสิ่งสำคัญที่ควรหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียน

การให้บริการแนะแนวอาชีพ

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาละผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ